Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DREWNA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ DREWNA

Burmistrz Miasta Augustowa

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna w gatunku, rodzaju, ilości i cenie wywoławczej:

Drewno zostanie zaoferowane do sprzedaży w całości lub częściach:

- część 1 drewno opałowe iglaste – 12,025 m³,

- część 2 drewno opałowe liściaste – 16,25 m³,
Gatunek drewna

Rodzaj surowca drzewnego

Ilość m³

 

Cena za 1 m³ zł. (netto)

Wartość netto

(kol. 3 x kol.4)

Kwota VAT

8 %

Wartość brutto

(kol.5+kol.6)

1

2

3

4

5

6

7

Część 1

So

Opałowe iglaste

12,025

80,00

 

962,00

 

76,96

 

1038,96

Część 2

Db, Js

Opałowe liściaste

3,90

100,00

 

390,00

 

31,20

 

421,20

Pozostałe liściaste

Opałowe liściaste

12,35

92,00

 

1136,20

 

90,90

 

1227,10

Razem liściaste

16,25

x

 

1526,20

 

122,10

 

1648,30

 

Drewno zostało pozyskane z terenów miejskich stanowiących mienie Gminy Miasta Augustów w roku 2018.

1. Warunkiem udziału w sprzedaży będzie złożenie pisemnej oferty – zał. nr 1

2. Sprzedający wymaga wpłaty wadium w wysokości do 10% ceny wywoławczej netto ogółem tj. 248,82 zł lub dla części 1 – 96,20 zł, części 2 – 152,62 zł.

na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie o numerze 87 12405211 1111000049216440 z zaznaczeniem „Sprzedaż drewna”.

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – zał. nr 1;

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargu – zał. nr 2;

c) dowód wniesienia wadium. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia drewna, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium pozostałych oferentów zostanie im zwrócone w terminie 14 dni od dnia złożenia do Urzędu Miejskiego w Augustowie pisemnego wniosku o zwrot wadium. Uczestnicy, którzy nie złożyli oferty z najwyższą ceną z wnioskiem o zwrot wadium mogą wystąpić dopiero po zawarciu umowy na sprzedaż drewna.

5. Opis sposobu złożenia oferty:

a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

b) kopertę należy zaadresować do sprzedającego: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów oraz oznaczyć opisem: „OFERTA – sprzedaż drewna”.

c) na kopercie należy podać adres oferenta.

6. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Miejskim w Augustowie w Biurze Obsługi Klienta - do godziny 10:00 do dnia 26.02.2018 r.

7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

8. Podlegają odrzuceniu oferty:

1) które mimo pisemnego wzywania oferentów do dokonania poprawienia błędów i braków formalnych lub rachunkowych w złożonych ofertach, nie zostały uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

2) zawierające cenę oferowaną niższą od wywoławczej.

9. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:15. w sali nr 26 w dniu 26.02.2018 r.

10. Kryterium wyboru oferty - najwyższa zaoferowana cena.

11. Sprzedający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu. Zmiana może nastąpić do terminu składania ofert. Oferenci, którzy złożą oferty przed terminem dokonania zmiany zostaną o tym fakcie powiadomieni w sposób pisemny lub ustny.

13. Sprzedający może odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn. Odstąpienie może nastąpić do dnia składania ofert. Oferty, które wpłynęły przed tym dniem zostaną zwrócone bez otwierania.

14. Sprzedający unieważni przetarg dotyczący sprzedaży drewna, jeżeli nie złożono żadnej oferty, złożone oferty będą zawierały niższą cenę od tej, którą podał sprzedający, mimo kontynuowania przetargu w formie aukcji ustnej, żaden z uczestników nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

15. O unieważnieniu przetargu na sprzedaż drewna, sprzedający powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty.

16. Organizator wybiera ofertę najkorzystniejszą tj. zawierającą najwyższą cenę.

17. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

18. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej.

1) Część jawna przetargu pisemnego odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom następujące informacje:

a) podaje przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą 1m³;

b) podaje liczbę otrzymanych ofert;

c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami;

d) podaje imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które biorą udział w przetargu;

e) podaje cenę oferowaną 1m³ przez poszczególnych oferentów.

2) W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą albo unieważnia przetarg.

19. W przypadku złożenia ofert najkorzystniejszych równorzędnych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

20. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o miejscu i terminie dodatkowego przetargu.

21. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

22. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający zawiadamia pisemnie kupującego o terminie i miejscu podpisania umowy o zakupie drewna.

23. W przypadku uchylenia się przez kupującego od podpisania umowy za najkorzystniejszą zostaje uznana kolejna oferta zawierająca najwyższą cenę z nieodrzuconych ofert. Czynność poinformowania o wyniku przetargu zostanie powtórzona wraz z podaniem przyczyny.

24. Kupujący jest obowiązany uiścić kwotę sprzedaży (brutto) na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie o numerze 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 w terminie 7 dni od otrzymania faktury.

25. W/w drewno można oglądać w każdy dzień roboczy od godz.9:00 do 15:00 w obecności pracownika urzędu w miejscu jego składowania, tj. lesie komunalnym w Augustowie.

26. Drewno zostanie wydane kupującemu w terminie 7 dni od uiszczenia kwoty sprzedaży (brutto) drewna.

27. Do zadań kupującego należeć będzie odbiór drewna własnym transportem z miejsca jego składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

28. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, budynek Gimnazjum nr 2 ul. Nowomiejska 41 pok. 02 lub telefonicznie: (87)  615 62 03.

29. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu http://www.urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.augustow.pl

 

Burmistrz Miasta Augustowa

Wojciech Walulik

 

Augustów, dnia 14.02.2018

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna:

  1. Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy.

  2. Zał. Nr 2 - Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu.

  3. Zał. Nr 3 - Projekt umowy sprzedaży

PLIKI