Jesteś tutaj

Augustów zachęca przedsiębiorców do inwestowania w Strefie Aktywności Gospodarczej

Samorząd Augustowa pragnie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w Augustowie profesjonalną ofertą. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom biznesmenów, samorząd Augustowa na początku marca zlecił gruntowną analizę rynku pracy w odniesieniu do sytuacji społeczno-demograficznej, badania kapitału ludzkiego w ocenie przedsiębiorców, pracowników i bezrobotnych, jak również analizę dostępnej oferty z zakresu edukacji zawodowej w Augustowie.

Wyniki badań, przeprowadzonych przez analityków z firmy Biostat, wskazują, że sytuacja na rynku pracy w Augustowie polepsza się. Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców w mieście jest zdecydowanie wyższa niż obserwowana w skali powiatu czy województwa podlaskiego, a liczba bezrobotnych od 6 lat ulega stałej tendencji spadkowej. Atutem Augustowa w oczach potencjalnych przedsiębiorców jest stosunkowo niski poziom wynagrodzeń względem średniej dla Polski, niemniej jednak wg danych GUS średnie miesięczne wynagrodzenie w powiecie augustowskim jest wyższe niż wynagrodzenie na terenie województwa. Mniej optymistyczne są prognozy dotyczące zmian w liczbie ludności w perspektywie kolejnych 3 lat, natomiast samorząd Augustowa jest przekonany, że odpływ mieszkańców zostanie zatrzymany w momencie, kiedy w Augustowie zaczną funkcjonować nowe przedsiębiorstwa, oferujące atrakcyjne miejsca pracy.

Najważniejszą częścią badań, przeprowadzonych przez Biostat, jest analiza lokalnego rynku pracy w ocenie pracodawców, pracowników i bezrobotnych. Na zlecenie miasta Augustowa przeprowadzono badania ilościowe z 20 wiodącymi firmami, ich pracownikami oraz bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP. Wyniki badań pokazują, że monitoring zawodów deficytowych prowadzonych przez PUP zgodnie z metodologią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przystaje do warunków lokalnych. Augustowscy przedsiębiorcy jako zawody najbardziej deficytowe na lokalnym rynku pracy wskazali: szkutnik (prognozowane zapotrzebowanie na pracowników: 106 osób), szwaczka (prognozowane zapotrzebowanie na pracowników: 50 osób), operator maszyn (prognozowane zapotrzebowanie na pracowników: 39 osób), mechanik maszyn (prognozowane zapotrzebowanie na pracowników: 30 osób). PUP wskazuje natomiast, że największe zapotrzebowanie na rynku pracy jest na: windykatorów, specjalistów do spraw rynku nieruchomości, administratorów systemów komputerowych, kierownicy w instytucjach finansowych czy ubezpieczeniowych.

Okazuje się, że większość mieszkańców Augustowa – zarówno pracujących, jak i bezrobotnych – nie zamierza z Augustowa wyjeżdżać. Bardzo cieszą także wyniki badań, mówiące o tym, że 74% pracujących pragnie podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje. Większość badanych jest także gotowa do pracy w trybie niestandardowym, tj. praca w weekendy, w trybie zmianowym, w elastycznych godzinach, co potwierdza wysoką dyspozycyjność augustowian. Warto dodać, że średni czas dotarcia do pracy augustowian to 16 minut.

Bezrobotni respondenci w Augustowie określili wysokość oczekiwanego wynagrodzenia na średnio 2322 zł netto, czyli kwotę nieznacznie przewyższającą minimalną krajową. Na pytanie, czy oczekiwania płacowe augustowian są adekwatne do ich kwalifikacji i kompetencji, pracodawcy różnili się w odpowiedziach – 15% uważa, że oczekiwania płacowe są zdecydowanie za wysokie, 40% - że za wysokie, a 40%, że oczekiwania są adekwatne do umiejętności pracowników.

Z przeprowadzonych badań wynika także, że kluczem do poprawy sytuacji na rynku pracy w Augustowie są zmiany w systemie szkolnego i pozaszkolnego kształcenia, które powinno być jeszcze bardziej dostosowane do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców. Wywiady z dyrektorami szkół zawodowych potwierdzają, że absolwenci ich szkół w miarę szybko znajdują zatrudnienie szczególnie w przedsiębiorstwach, w których odbywali praktyki w czasie szkolnej edukacji. Augustowskie szkoły zawodowe, w opinii dyrektorów, starają się w miarę możliwości dodawać nowe zawody, jeśli widzą, że zapotrzebowanie w mieście czy regionie na dany zawód jest stosunkowo wysokie. Dyrektorzy szkół są chętni do otwierania nowych kierunków kształcenia, jednak podkreślają, że kluczowe decyzje nie są podejmowane przez szkołę, ale organ je prowadzący. Dyrektorzy dodają także, że do otwarcia nowego kierunku kształcenia potrzebni są także odpowiednio wykwalifikowani nauczyciele oraz odpowiednia baza dydaktyczna. Augustowskie szkoły zawodowe liczą więc na współpracę z przedsiębiorcami w procesie uruchamiania nowych specjalizacji.

Wyniki przeprowadzonych badań rynku pracy w Augustowie stały się jednym z kluczowych rozdziałów folderu promującego tereny inwestycyjne w Augustowie. Dwujęzyczna publikacja pt. „Augustów – najlepsze miejsce do życia, rozwoju… i inwestycji” w atrakcyjny sposób prezentuje ofertę inwestycyjną naszego miasta. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące dostępnych gruntów w Strefie Aktywności Gospodarczej, przedstawia sprzyjające inwestowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz opisuje najważniejsze atuty miasta, zachęcające do prowadzenia działalności gospodarczej właśnie w Augustowie.

W celu szerokiej promocji Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej powstał także 3-minutowy film, który zachęca do inwestowania w tak atrakcyjnej lokalizacji, jaką jest Augustów. Film prezentuje wszystkie walory miasta, które są istotne z punktu widzenia potencjalnego inwestora.

Publikacja, jak i film powstały na potrzeby promocji Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – działania na rzecz przyciągania do miasta nowych inwestorów będą intensywnie prowadzone przez cały rok. Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z zastępcą Mirosławem Karolczukiem zachęcali przedsiębiorców do inwestowania w naszym mieście także podczas pierwszych w Polsce targów terenów inwestycyjnych Investate Poland, które odbyły się w dn. 21-23 kwietnia w Nadarzynie pod Warszawą. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju gospodarczego Augustowa będą działania celowe skierowane do polskich i zagranicznych przedsiębiorców, którzy poszukują atrakcyjnych lokalizacji dla swojego biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań rynku pracy w Augustowie do pobrania poniżej.

 

GALERIA

Targi Investate w Nadarzynie
Targi Investate w Nadarzynie
Targi Investate w Nadarzynie
Targi Investate w Nadarzynie

PLIKI