Jesteś tutaj

I.7021.3.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi dwukrotnego badania fizykochemicznego wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.

Zaproszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi dwukrotnego badania fizykochemicznego wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.

 Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta - pokój nr 7  Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 05-05 -2017 r. do godz.10:00.