Jesteś tutaj

Nr 717/9, Strefa Aktywności Gospodarczej, ul. Usługowa

Nr działki: 
717/9
Powierzchnia: 
3,9551 ha
Położenie: 
ul. Usługowa

Atrakcyjne ceny gruntów w Augustowie!

Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk zaprasza podmioty z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw do udziału w przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Augustów leży w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, na obszarze „Zielonych Płuc Polski”, pomiędzy Wigierskim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Miasto otoczone jest licznymi jeziorami w większości połączonymi Kanałem Augustowskim.

Augustowska SAG to jedna z najważniejszych inwestycji prorozwojowych realizowanych przez samorząd Augustowa. Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni prawie 17 ha zlokalizowane są na skrzyżowaniu dróg krajowych w kierunku Warszawy (DK 61) i Białegostoku (DK 8).

Samorząd miejski zabiega o tworzenie w Augustowie najlepszego klimatu dla rozwoju biznesu- bezustanny rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, przestrzeni miejskich oraz wysoki poziom edukacji to priorytety działań sprzyjających inwestorom.

Cena wywoławcza 1 140 300,00 zł + 23% VAT

Wadium 220 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług- obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2. Na terenie działki przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowych. Docelowo lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 25 października 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 14 października 2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. Nr 101 (Biuro Obsługi Klienta), w terminie do
17 października 2022 r. do godz. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu do tut Urzędu) następujące dokumenty
:

  1. zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (zał. nr 1 do przetargu),
  2. wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej ( w tym umowę spółki cywilnej) oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji (np. KRS),
  3.  oświadczenie kwalifikujące przedsiębiorcę do kategorii mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. (zał. nr 2 do przetargu),
  4. oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje o spełnieniu kryteriów MŚP określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (zał. nr 3 do przetargu),

 

 

Więcej informacji

Urząd Miejski w Augustowie, pok. 304, tel. 87 643 80 60, 532 401 967

 

 

GALERIA