Jesteś tutaj

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona zamieszkałym na terenie Miasta Augustowa:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może zostać udzielone uczniowi, o którym mowa powyżej zamieszkałemu na terenie Miasta Augustowa, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują okoliczności tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (D.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać:
1) rodzice ucznia lub prawni opiekunowie,
2) pełnoletni uczeń,
3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa powyżej. Za uzasadniony przypadek uważa się przede wszystkim nagłe, znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć:

 • zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu,
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń z MOPS,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wysokości alimentów,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru:

Uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Augustów, wnioski o stypendium szkolne składają do dyrektora szkoły.
Uczniowie pozostałych szkół wnioski o stypendium szkolne składają do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Mickiewicza 1.

Termin odpowiedzi:

Termin załatwienia sprawy jest uzależniony od terminu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom oraz od kompletności złożonego wniosku, wynosi do trzech miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

 1. Uczeń / słuchacz traci prawo do przyznanego stypendium szkolnego w sytuacji:
 • ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia,
 • wykorzystywania stypendium niezgodnie z celem, na jaki zostało przyznane,
 • rezygnacji z nauki,
 • braku rozliczenia sposobu wydatkowania przyznanego stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie.
 1. Stypendium nie przysługuje:
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta Augustowa,
 • studentom.
 1. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
 • Zasiłek szkolny przyznawany jest, na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne a także z urzędu, w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną powinno być udokumentowane przez osobę składającą wniosek.
 • Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 • Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Uchwała Nr  XXXII/205/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Augustów.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: (87) 643-23-19
E-mail: we@urzad.augustow.pl