Jesteś tutaj

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój nr 202 i złóż wniosek oraz załączniki.
 5. Dokonaj opłaty gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego pokój nr 214 lub na rachunek bankowy opłatę za zezwolenie jednorazowe i z dowodem wpłaty zgłoś się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie  po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres nie dłuższy niż 2 dni.

Wymagane dokumenty:

 1. Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:

 • - 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • - 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • - 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 •     w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 •     w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 •     przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój nr 202

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 3. Jednostka odpowiedzialna - Burmistrz Miasta Augustowa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1119).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369; z 2021 r. poz, 72, 694, 1000).

Wymagane załączniki:

Wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,  pokój nr 202.

Beata Kapla
Tel.: 87 643 80 57
Email: Beata.Kapla@urzad.augustow.pl

Anna Sołtys
Tel.: 87 643 80 57
Email: Anna.Soltys@urzad.augustow.pl