Jesteś tutaj

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

INSTRUKCJA KROK PO KROKUK

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek i dokonaj opłat.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie, złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 4.  Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Załączniki do wniosku:
 1. oświadczenie o niekaralności,
 2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 3. świadectwo legalizacji taksometru,
 4. kserokopię orzeczenia lekarskiego – oryginał do wglądu,
 5. kserokopię orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu,
 6. kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (oryginał do wglądu),
 7. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem w przypadku jeśli przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu,
 8. dowód uiszczenia opłaty,
 9. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość / do wglądu /,
 10. kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję).

Opłaty:

Za udzielenie licencji:

 • od 2 - do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 16 – do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 31 – do 50 lat – 300 zł

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. K. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji administracyjnej klientowi przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 poz. 58)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 r. poz. 713). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek na wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasta Augustów

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Główny Specjalista Katarzyna Chmielewska
Tel.: 87 643 80 51
Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska
Tel.:  87 643 80 50
Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl