Jesteś tutaj

Zgłaszanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o założenie szkoły lub placówki niepublicznej łącznie ze statutem. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum  ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Wymagane dokumenty:

 1. Statut szkoły/placówki.
 2. Wykaz kadry pedagogicznej i dyrektora szkoły/placówki przewidzianych do zatrudnienia.
 3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
 4. Opinię kuratora oświaty - w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
 5. Opinie Straży Pożarnej i Sanepidu zezwalające na prowadzenie działalności oświatowej.
 6. Akt własności, umowa najmu lub użyczenia lokalu.
 7. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Dokumenty potwierdzające oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę/placówkę:
 • dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby prawnej - aktualny wypis z rejestru sądowego,
 • kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
Parter

Wydział Edukacji i Sportu
ul. Mickiewicza 1

Termin odpowiedzi:

30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Uwagi:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych, zawartych w zgłoszeniu, które powstały po wpisie do ewidencji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Augustów.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87 643 23 19
E-mail: we@urzad.augustow.pl