Jesteś tutaj

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem USC

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Oboje narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dokumentami tożsamości i z dowodami opłat skarbowych 
 2. Składają osobiście pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, którego druk jest generowany na miejscu przez System Rejestrów Państwowych.
 3. Składają pisemny wniosek informując, że zamierzają zawrzeć związek małżeński poza lokalem USC, ze wskazaniem miejsca jego zawarcia oraz szczegółowym opisem tego miejsca, to jest zgodnie z Wewnętrznym regulaminem udzielania ślubów poza lokalem USC w Augustowie /załącznik/.   

Wymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości /do wglądu/.
 2. Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo /dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia/.
 3. Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem. 

Opłaty:

– 84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 
– 1000 zł - za ślub poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 
 
Należną opłatę za ślub poza lokalem w wysokości 1000,00 zł należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie, a dowód opłaty skarbowej dostarczyć do USC najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po ślubie.
Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. 3 Maja 49

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Ustawowy termin oczekiwania na ślub cywilny wynosi miesiąc. 
 • Nupturienci (narzeczeni) składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
 • W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
 • Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza przysięgłego podczas składania dokumentów i w czasie ślubu.
 • Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna:

 • Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j.z późn. zm.),
 • Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Jolanta Komor
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39 - Kierownik
Barbara Puczyłowska
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870