Jesteś tutaj

Zamiana lokalu mieszkalnego pomiędzy stronami

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wnioski  osób ubiegających się o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych.
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego i wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania . W przypadku emerytury lub renty ostatnich 3 odcinków lub ostatnia decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego (kserokopia, oryginały do wglądu), a w przypadku osób bezrobotnych –zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy i MOPS-u. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej kopia deklaracji złożonej do ZUS, w której zadeklarowano kwotę przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Zaświadczenie potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.

Miejsce odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Brzostowskiego 2, (budynek Straży Pożarnej pok. 204)

lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Strony zainteresowane  zamianą powinny posiadać tytuł prawny do zajmowanych lokali oraz udokumentowaną zgodę właścicieli na zamianę.
 2. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 3. Nie dokonuje się zamian lokali gdy najemcy zalegają z opłatami za korzystanie z dotychczasowych zajmowanych lokali.

Podstawa prawna:

 1. Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Uchwała NRIX/72/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm. ).
 4. Uchwała Nr XLIV/284/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 3645)
 5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego i wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Inspektor Maria Marchel
Tel.: 87 643 80 58
Email: Maria.Marchel@urzad.augustow.pl

Inspektor Joanna Szulga
Tele.: 87 643 80 58
Email: Joanna.Szulga@urzad.augustow.pl