Jesteś tutaj

Wydanie/wymiana dowodu osobistego drogą elektroniczną

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. WNIOSEK SKŁADA:
 1. osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
 3. rodzic /opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
 4. kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.
 1. Do wniosku dołącz:
 1. aktualną fotografię.
 1. Wniosek o wydanie /wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ  www.epuap.gov.pl - WYŁĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP .
 2. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Odbierz dowód osobisty.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. FOTOGRAFIA kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczająca 2,5 MB,
 • o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

 1. w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.
 • Dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.
 1. Na żądanie organu, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Miejsce złożenia i odbioru:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania.

Organ właściwy w Augustowie: Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. K. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 104),

bądź poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Termin odbioru dowodu osobistego:

30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobi...

Dowód odbiera :

 1. wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),
 2. rodzic / opiekun prawny / kurator - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej (osoba powyżej 5 roku życia, której dowód dotyczy musi być obecna przy odbiorze dowodu).

DOWÓD MAŁOLETNIEGO ODBIERA TYLKO TEN RODZIC, KTÓRY PRZESŁAŁ WNIOSEK

Osoba odbierająca dowód przedkłada :

 1. dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego),
 2. jeśli były wymagane i załączono do elektronicznego wniosku oryginały dokumentów o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,
 2. niezwłocznie w przypadku :
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organ wydającego,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym  identyfikację jego posiadacza,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO
Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając ze strony www.epuap.gov.pl TYLKO w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Uszkodzony dowód osobisty należy przekazać do właściwego urzędu osobiście lub pocztą.
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na ŻĄDANIE, NIEODPŁATNIE.
Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

 1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 2. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.
 3. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, a wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 poz. 1464)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pok. 104 i 106.

Inspektor Dorota Dudzińska

Tel.: 87 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl

Główny Specjalista Katarzyna Chmielewska

Tel.: 87 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Mateusz Krzywicki

Tel.: 87 643 80 51

email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA