Jesteś tutaj

Udostępnienie spisu wyborców

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w spisie wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi:

 1. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Augustowie  urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
 2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Augustowie urzędzie gminy.
 3. Burmistrz Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 tj.).
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015, poz. 1086).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U z 2015 poz. 5.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców w wyborach

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Kierownik Wydziału Elżbieta Czmoch-Obalcewicz
Tel.: 87 643 80 52
Email. Elzbieta.czmoch@urzad.augustow.pl

Inspektor Katarzyna Chmielewska
Tel.: 87 643 80 51
Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Mateusz Krzywicki
Tel.: 87 643 80 51
Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA