Jesteś tutaj

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 1. gminy,
 2. osoby fizyczne,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej rejestrem.
Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Miasta Augustowa.
Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Augustowa oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Rejestr zawiera:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 2. numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
 3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 4. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wymagane dokumenty:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
 2. numer identyfikacyjny REGON i identyfikacji podatkowej NIP (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 3. kserokopie decyzji z pozytywną opinią Straży Pożarnej w Augustowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie,
 4. w przypadku osoby fizycznej kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 6. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL,
 7. w przypadku osoby fizycznej kserokopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 8. dowód dokonania opłaty lub jego kopię.

Opłaty:

 • 400zł - opłata za wpis do rejestru

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
Parter

Wydział Edukacji i Sportu
ul. Mickiewicza 1

Termin odpowiedzi:

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Uwagi:

Burmistrz Miasta Augustowa odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywanie działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
 4. Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 2. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 3. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: (87) 643-23-19
E-mail: we@urzad.augustow.pl