Jesteś tutaj

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 maja 60, 16-300 Augustów.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających  pokrewieństwo z dotychczasowym najemcą lokalu np. akt: małżeństwa, urodzenia - oryginały do wglądu.
 3. Akt zgonu najemcy – oryginał do wglądu.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wspólnym zamieszkiwaniu z najemcą przez okres co najmniej ostatnich  3 lat i prowadzenia wraz z nim wspólnego gospodarstwa domowego.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego zgodę właściciela na zamieszkiwanie z najemcą.
 6. Zaświadczenia  potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku gdy te dane nie zostały potwierdzone we wniosku.
 7. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy te dane nie zostały potwierdzone we wniosku.
 8. Zaświadczenie zarządcy (administratora) lokalu o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie z lokalu, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, w przypadku występowania zaległości zaświadczenie o podpisaniu i realizowaniu porozumienia o spłacie zadłużenia.
 9. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
 10. Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania. W przypadku emerytury lub renty – ostatnich 3 odcinków lub ostatnia decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego (kserokopia, oryginały do wglądu), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej kopia deklaracji złożonej do ZUS, w której zadeklarowano kwotę przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Miejsce odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Brzostowskiego 2, (budynek Straży Pożarnej pok. 204)

lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Wynajęcie lokalu po śmierci najemcy lub opuszczeniu lokalu przez najemcę mogą ubiegać się:
 1. wyłącznie następujące osoby: małżonek najemcy, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie,
 2. osoby ww. powinny zamieszkiwać z najemcą w lokalu za zgodą właściciela i prowadzić wraz z nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej ostatnich 3 lat do daty śmierci lub opuszczenia lokalu przez dotychczasowego najemcę.
 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.
 2. Za dochód uważa się (zgodnie z definicją ustawy o dodatkach mieszkaniowych)  wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz dodatków pielęgnacyjnych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę przychodu, stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Uchwała NRIX/72/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr XLIV/284/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 284, poz. 3645 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wzór Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 2. Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Inspektor Maria Marchel
Tel.: 87 643 80 58
Email: Maria.Marchel@urzad.augustow.pl

Inspektor Joanna Szulga
Tel.: 87 643 80 58
Email: Joanna.Szulga@urzad.augustow.pl