Jesteś tutaj

Opłata za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Na terenie Miasta Augustowa na drogach publicznych ustala się Strefę Płatnego Parkowania, zwaną dalej „SPP”.
 2. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.
 3. Opłaty za parkowanie na terenie Miasta Augustowa na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania określa Uchwała Nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2535).
 4. Poniższe opłaty za parkowanie pobiera się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 za wyjątkiem świąt.
 5. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 0,5 godziny.
 6. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominałach: 5 złotych, 2 złotych, 1 złotych, 50 groszy, 20 groszy, 10 groszy. Opłacenie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.
 7. Zerową stawkę opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w „SPP” wprowadzono dla:
 • oznakowanych pojazdów używanych do wykonywania zadań i obowiązków służbowych (pogotowie energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, oznakowane pojazdy przedsiębiorstw wykonujących prace związane z remontami i utrzymaniem dróg publicznych),
 • pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Augustowie, Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz jednostek organizacyjnych, służb powiatowych i miejskich posiadających stosowne zezwolenia wydawane przez operatora „SPP” na wspólny wniosek Burmistrza Miasta Augustowa i Zarządu Powiatu w Augustowie,
 • pojazdów jednośladowych,
 • pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczonych kartą parkingową określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a „parking-miejsce zastrzeżone” z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,
 • pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.
 1. Od opłat za parkowanie są zwolnione pojazdy, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP, reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w siedzibie operatora SPP i rozpatruje je Burmistrz Miasta Augustowa.


Wymagane dokumenty:

W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania SPP, reklamacji związanych z nałożonymi opłatami dodatkowymi – podanie.

Opłaty:

Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w „SPP” ustala się następujące stawki opłat:
opłata jednorazowa:

A/ okres wakacyjny od dnia 01.06. do dnia 30.09. danego roku:

 1. za 1/2 godziny parkowania – 1,00 zł,
 2. za pierwszą godzinę parkowania – 2,00 zł,
 3. za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł,
 4. za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł,
 5. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł.

B/ okres przedwakacyjny od dnia 01.01. do dnia 31.05. i powakacyjny od dnia 01.10. do dnia 31.12. danego roku:

 1. za 1/2 godziny parkowania – 0,50 zł,
 2. za pierwszą godzinę parkowania – 1,00 zł,
 3. za drugą godzinę parkowania – 1,20 zł,
 4. za trzecią godzinę parkowania – 1,40 zł,
 5. za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 1,00 zł.

opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce postojowe w „SPP” – koperta na podstawie identyfikatora:

 1. okres 1 miesiąca – 350,00 zł,
 2. okres 6 miesięcy – 2.100,00 zł,
 3. okres 12 miesięcy – 3.600,00 zł.

opłata zryczałtowana dla mieszkańców „SPP” na podstawie identyfikatora (parkowanie bez zapewnienia miejsca parkingowego w „SPP”):

 1. okres 1 miesiąca – 20,00 zł,
 2. okres 3 miesięcy – 60,00 zł,
 3. okres 12 miesięcy – 200,00 zł.

opłata zryczałtowana dla osoby niepełnosprawnej na podstawie identyfikatora:

 1. okres 6 miesięcy – 10,00 zł,
 2. okres 12 miesięcy – 20,00 zł.

opłata abonamentowa dla podmiotów gospodarczych posiadających tytuł prawny do lokalu w obszarze „SPP”:

 1. okres 1 miesiąca – 150,00 zł,
 2. okres 3 miesięcy – 400,00 zł,
 3. okres 12 miesięcy – 1.500,00 zł.

Niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie ustala się opłaty dodatkowe:

 • w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania zwanego dalej „BOSPP” w godzinach jego funkcjonowania danego dnia – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do momentu dokonania opłaty w BOSPP, plus kwota 10,00 zł,
 • w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i przybycia do „BOSPP” w godzinach jego funkcjonowania w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawienia wezwania – kwota stanowiąca wartość opłaty za przedłużone parkowanie, liczona od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godz. 17.00 w dniu wystawienia wezwania, plus kwota 20,00 zł,
 • w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w kasie „BOSPP” lub przelewem w ciągu 6 kolejnych dni licząc z dniem postoju, opłata wynosi 35,00 zł,
 • w przypadku niedokonania opłaty za parkowanie i nieuiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 6 kolejnych dni licząc z dniem postoju, opłata wynosi 50,00 zł.


Miejsce złożenia i odbioru:

W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania SPP, reklamacji związanych z nałożonymi opłatami dodatkowymi - wszelkie wnioski należy składać w siedzibe operatora SPP. 

ul. 3 Maja 12
16-300 Augustów
Tel.: 87 643 06 86.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania SPP, reklamacji związanych z nałożonymi opłatami dodatkowymi – w terminie miesiąca od dnia wpływu podania z siedziby operatora SPP do Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
 3. Uchwała Nr XXVI/206/13 Rady miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2535).


Sprawę prowadzi:

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Augustowie
Inspektor - Adam Filipkowski
Tel.: 87 643 80 62
E-mail: Adam.Filipkowski@urzad.augustow.pl