Jesteś tutaj

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 2. W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 3. Złóż deklarację w Urzędzie Miejskim, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji – w przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Opłaty:

Stawki opłat za I kwartał 2020 r.

1 osobowe gospodarstwo domowe 22 zł miesięcznie
2 osobowe gospodarstwo domowe 43 zł miesięcznie
3 osobowe gospodarstwo domowe 64 zł miesięcznie
4 osobowe gospodarstwo domowe 84 zł miesięcznie
5 osobowe gospodarstwo domowe 93 zł miesięcznie
6 osobowe gospodarstwo domowe i powyżej 94 zł miesięcznie

Zgodnie z Uchwałą nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki oopłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

21 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostownikach przydomowych.

 

Zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Banku PEKAO S. A. ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie w godz. od 9.30 do 17.00 oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00);

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności z przedmiotowej decyzji. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał.

Obowiązują następujące terminy opłat:

- do dnia 15 kwietnia - opłata za styczeń, luty, marzec
- do dnia 15 lipca - opłata za kwiecień, maj, czerwiec
- do dnia 15 października -  opłata za lipiec, sierpień, wrzesień
- do dnia 15 grudnia – opłata za październik, listopad, grudzień oraz za domki letniskowe

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter

Termin odpowiedzi:

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

 1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).

 2. Podstawa opłaty:
  - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  - od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;
  - w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości;
  - w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - ryczałt roczny.

 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Augustowa w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

Załączniki do pobrania:

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Załącznik DL do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Załącznik NZ do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Załącznik ZA do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Turowski
e-mail: tomasz.turowski@urzad.augustow.pl
Tel. 87 615 62 01