Jesteś tutaj

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 2. W przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 3. Złóż deklarację w Urzędzie Miejskim, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania deklaracji – w przypadku, gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Opłaty:

Zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:

 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Banku PEKAO S. A. ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie w godz. od 9.30 do 17.00 oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00);

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności z przedmiotowej decyzji. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
Parter

Termin odpowiedzi:

Brak

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

 1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
 2. Podstawa opłaty:
  - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  - od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem ilości osób zamieszkałych;
  - w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości;
  - w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - ryczałt roczny.
 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku.
 4. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli uiszczono już opłatę za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, należy dokonać dopłaty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013.1399)

Załączniki do pobrania:

 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Załącznik DL do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 • Załącznik NZ do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Załącznik ZA do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Joanna Kułakowska
e-mail: joanna.kulakowska@urzad.augustow.pl
Tel. 87 615 62 01