Jesteś tutaj

Najem lokalu mieszkalnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu.
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania. W przypadku emerytury lub renty – ostatnich 3 odcinków lub ostatnia decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia emerytalno-rentowego (kserokopia, oryginały do wglądu), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej kopia deklaracji złożonej do ZUS, w której zadeklarowano kwotę przychodu stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 3. Zaświadczenie potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania – w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku.
 4. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku.
 5. Oświadczenie wnioskodawcy, jego małżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, o posiadanych tytułach prawnych.
 6. Dodatkowo  w sytuacji, gdy wnioskodawca w związku z warunkami mieszkaniowymi pozostaje w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan faktyczny.

Miejsce odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Brzostowskiego 2, (budynek Straży Pożarnej pok. 204) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokalu socjalnego.
 2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz spełnia kryteria dochodowe i metrażowe określone w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 4. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.
 5. Za dochód uważa się (zgodnie z definicją ustawy o dodatkach mieszkaniowych) wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz dodatków pielęgnacyjnych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których dochód z tej działalności wynosi zero lub wykazywana jest strata albo działalność prowadzona jest w formie karty podatkowej, za dochód przyjmuje się zadeklarowaną kwotę przychodu, stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 6. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Podstawa prawna:

 1. Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. Uchwała NRIX/72/15 Rady Miekskiej w Augustowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia  28 września 2007 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz.266 z późn. zm.).
 4. Uchwała NrXLIV/284/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Miasta Augustowa i jednostek organizacyjnych miasta, z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odroczenia terminów zapłaty lub rozkładania na raty tych  należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 284, poz. 3645).
 5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wzór Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 2. Zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Inspektor Maria Marchel
Tel.; 87 643 80 58
Email: Maria.Marchel@urzad.augustow.pl

Inspektor Joanna Szulga
Tel.; 87 643 80 58
Email: Joanna.Szulga@urzad.augustow.pl