Jesteś tutaj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  należy dołączyć:

● kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

● kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

● kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

● kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

● kopia świadectwa pracy młodocianego pracodawnika,

● kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

● wypełniony formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

● kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

Opłaty:

Brak

 

Miejsce złożenia i odbioru:

  • Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60
  • Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Mickiewicza 1

 

Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Augustowa, pracodawca jest zobowiązany zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania powiadomić Burmistrza Miasta Augustowa, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Załączniki do pobrania:

  • Druk wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  • Druk formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
  • Druk oświadczenia o pomocy de minimis
  • Druk zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie

tel. 87/6432319

we@urzad.augustow.pl