Jesteś tutaj

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), do zadań której należą m.in.
 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • prowadzenie profilaktycznej działalności interwencyjnej i edukacyjnej, w szczególności dzieci i młodzieży.
 • wykonywanie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.
 • wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 • wydawanie opinii w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 i w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 z późniejszymi zmianami.
 • podejmowanie działań motywujących osoby uzależnione od alkoholu do leczenia odwykowego.
 • podejmowanie działań zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym.
 
W celu realizacji swych zadań Komisja może żądać udzielania jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu, a w szczególności od policji, izb wytrzeźwień oraz innych podmiotów.
 
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 1. Wojciech Skowroński — przewodniczący Komisji
 2. Piotr Chabasiński — zastępca przewodniczącego Komisji
 3. Magdalena Zalewska — sekretarz Komisji
 4. Barbara Cituk
 5. Beata Kapla
 6. Katarzyna Kwoska
 7. Anna Sołtys
 8. Elżbieta Przekop
 9. Halina Jezierska
 10. Anna Urban
Prowadzeniem spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się:
Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych 
ul. Karola Brzostowskiego 2, pok. 101, pok. 102
16-300 Augustów
tel. 87 643-80-65
 
Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie podejmowane są w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku oraz Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku. Obszarem działania Komisji jest tylko i wyłącznie miasto Augustów. 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski dotyczące skierowania na leczenie odwykowe.
 

Podmioty działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Augustowa:

 • Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Tęcza”
ul. Ks. Skorupki 6
16-300 Augustów
tel. 87 643-28-93
 • 1 i 3 poniedziałek, godz. 17.00 -19.00 – zajęcia edukacyjne na temat uzależnień i radzenia sobie z uzależnieniem bliskiej osoby.

 • 2 i 4 poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00 – zajęcia z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.

 • wtorek, godz. 18.00 - 20.00 – MITYNG AA – grupy „NIE MA MOCNYCH”. Każdy drugi wtorek miesiąca. MITYNG otwarty.

 • środa, godz. 18.00 - 20.00 – grupa wsparcia z psychologiem.

 • czwartek, godz. 18.00- 20.00 – MITYNG DDA. Każdy ostatni czwartek miesiąca. MITYNG otwarty.

 • piątek, godz. 18.00- 20.00 – MITYNG grupy AL.-ANON „PROMYK”. Każdy ostatni piątek miesiąca. MITYNG otwarty.

 • sobota, godz. 10.00 – 12.00 zajęcia edukacyjne dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi (grupa 7-11 lat), 10.00 -13.00 zajęcia edukacyjne dla dzieci od 12 lat.  

 • niedziela, godz. 17.00 – 19.00 – MITYNG AA grupy „MAJ”. Każda ostatnia niedziela miesiąca. MITYNG otwarty.

 • niedziela, godz. 10.00 - 12.00 MITYNG grupy Al.-ANON „DAR”. ul. Rynek Zygmunta Augusta (Budynek GOPS – pokój nr 3). MITYNG otwarty.

Wykaz poradni odwykowych na terenie miasta:

 • NZOZ „Poradnia Zdrowia Psychicznego – Poradnia terapii Uzależnień i Współuzależnień
ul. Szpitalna 12A
16-300 Augustów
tel. 87 643-28-16
e-mail: las69@op.pl
Poradnia czynna: poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 18.00, sobota: godz. 8.00 – 12.00