Jesteś tutaj

RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Burmistrz Miasta zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118  z późn. zm.). Kadencja Rady trwa 3 lata.
Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z:
  • przedstawicieli organu stanowiącego miasta;
  • przedstawicieli organu wykonawczego miasta;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta.
Do zadań Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Augustowska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana 15 stycznia 2019 r. na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa Nr 19/19

Członkowie Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) Filip Jerzy Chodkiewicz

2) Alicja Dobrowolska

3) Rafał Harasim

4) Anna Sołtys

5) Ewa Lucyna Matulewicz

6) Barbara Cituk

7) Małgorzata Jarmoszko

8) Barbara Eugenia Korzeniewska

9) Ewa Dańska

10) Justyna Krzywińska

11) Krzysztof Mirosław Andruszkiewicz

Więcej informacji na temat działalności Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdziesz tutaj.