Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 • ,,Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, na podstawie Umowy nr 00039-6523.2-SW1010034/19/20 zawartej 27 marca 2020 r.

Projekt wpisuje się w cel LSR, czyli zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Cel operacji: Budowa infrastruktury turystycznej (budynku toalet ogólnodostępnych) oraz promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i obszaru LSR poprzez druk materiałów informacyjno- promocyjnych.

Budowa budynku toalet ogólnodostępnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przy miejskiej plaży w Augustowie przyczyni się do zwiększenia komfortu mieszkańców Augustowa oraz turystów wypoczywających w mieście, a także wszystkich osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze miejskim. Wydawnictwa niekomercyjne (mapy, foldery) powstałe i dystrybuowane w trakcie trwania projektu zapewnią bezpłatny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji turystycznych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 318 738,94 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 207 971,00 zł.

 

 

 • GRANT ,,Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Grant realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu zawartej 20 marca 2020 r. w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” objętego umową nr POWR.02.19.00-IZ.-00-003/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Przyznany grant przeznaczony jest na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na terenie Gminy Miasto Augustów. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte cele: dla I etapu konsultacji - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej; dla II etapu konsultacji - przekazanie uzgodnionego projektu dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia.

Dokumentem planistycznym jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ul. Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego ,,Al. Kard. Wyszyńskiego - Strefa ,,A” - jezioro Necko”.

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.01.2021 r.

Wysokość przyznanego grantu: 56 000,00 zł.

 

 

 • ,,Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 74/095/2019 zawartej 09 stycznia 2020 r. dotyczącej realizacji projektu grantowego Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Odbiorcami projektu jest 267 mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25 lat, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Mieszkańcy mają możliwość wyboru tematu szkolenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Tematy szkoleń:

 • Rodzic w Internecie,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Działam w sieciach społecznościowych,
 • Kultura w sieci,
 • Tworzę własną stronę internetową (blog),
 • Mój biznes w sieci.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 149 520,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 149 520,00 zł.

 

 

 • ,,Cyfrowy Augustów”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0314/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0314/19-00 zawartej 10 lutego 2020.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych - 52 mieszkańców Augustowa. Do celów szczegółowych projektu należy: zmniejszenie barier informacyjnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób po 50 r. ż. poprzez przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe dla 52 osób; utworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki umożliwiającej wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR; wzrost liczby osób korzystających z usług online; wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się poprzez stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia kulturalnego i społecznego Augustowa.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób starszych w wieku powyżej 50 r. ż. Przyczyni się do polepszenia jakości życia augustowskich seniorów oraz wpłynie na rozwój kompetencji informatycznych osób starszych oraz zaspokoi oczekiwania i potrzeby tej grupy odbiorców.

Planowany okres realizacji projektu: 31.01.2020 r. - 15.11.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 109 470,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 93 049,50 zł.

 

 

 

 • ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0022/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0022/19-00 zawartej 20 grudnia 2019 r.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna zmarginalizowanego obszaru Miasta Augustów poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie. W ramach projektu zaplanowano prace budowlane, wyposażenie, nadzór inspektora.

Planowany okres realizacji projektu: 20.12.2019 r. - 12.03.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 6 163 033,53 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 712 862,53.

 

 

 • ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.05.00-20-0024/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0024/19-00 zawartej 20 grudnia 2019.

Celem projektu jest termomodernizacja, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 o klatkę schodową. Dodatkowo wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz przebudowie ulegną tarasy przylegające do budynku przedszkola.

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku, roboty demontażowe i montażowe instalacji centralnego ogrzewania, roboty montażowe instalacji ciepła technologicznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i ppoż, wentylacji i klimatyzacji, prace dotyczące instalacji elektrycznej, modernizację węzła cieplnego, zakup sprzętu, wyposażenia, adaptację strychu, rozbudowę budynku o zewnętrzną klatkę schodową, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budynku.

Ponadto w ramach projektu założono wydatki na nadzór inwestorski, promocję i dokumentację techniczną.

Planowany okres realizacji projektu: 13.03.2018 r. - 13.11.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 5 154 460,62 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 320 720,52 zł