Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 • ,,Trampolinka”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0276/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0276/18-00 zawartej dnia 04.09.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 320 943,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 272 801,50 zł.

 

 

 • ,,Słoneczna Szósteczka”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.01-20-0134/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0134/16-00 zawartej dnia 07.02.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycielek w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w/w kompetencji.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 171 409,87 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 145 698,37 zł.

 

 

 • ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0108/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0108/16-00 zawartej dnia 04.10.2017 r.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym miasta Augustów poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej, która umożliwi jego adaptację na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie. Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich: poprawę stanu technicznego, warunków użytkowania, obniżenie kosztów funkcjonowania budynku użyteczności publicznej, efektywne wykorzystanie energii cieplnej, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, spadek emisji CO2, odzysk energii/ciepła z usuwanego powietrza z wykorzystaniem systemu rekuperacji; wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Augustowa.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe poprzez zrealizowanie działań zaplanowanych w ramach projektu: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów poddasza, podłogi na gruncie, modernizację systemu CO, systemu CWU, systemu wentylacji z rekuperacją, systemu oświetlenia wbudowanego oraz zastosowanie OZE – instalacji fotowoltaicznej.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 677 993,72 zł, z czego kwota dofinansowania – 2 178 222,79 zł.

 

 

 • „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Przedszkolach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Augustowie oraz zniwelowanie dysproporcji i barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównymi zadaniami podejmowanymi w projekcie są: dostosowanie istniejących pomieszczeń i przestrzeni w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; organizowanie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w zakresie stwierdzonych deficytów; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 oraz wsparcie rodziców; pomoc w kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci ze wszystkich przedszkoli kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 393106,36 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 334 106,36 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

Przedszkola nr 1 w Augustowie: http://www.przedszkole1augustown.blizej.info/?m=strona&id=64;

Przedszkola nr 2 w Augustowie:

Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie:

Przedszkola nr 4 w Augustowie: http://www.przedszkole4.webserwer.pl/index.php?option=com_content&view=a....

Poniżej wykaz dokumentów dot. rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie".

 

 • ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa"

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.05.01.00-20-0264/17.

Projekt polega na budowie infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE na potrzeby budynków mieszkalnych z terenu Miasta Augustów. Realizacja projektu pozwoli m.in. na: ograniczenie wykorzystania pierwotnej energii przez obiekty mieszkalne; ograniczenie rocznego zużycia energii pierwotnej przez budynki mieszkalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii; podniesienie komfortu użytkowania budynków mieszkalnych na terenie Miasta oraz życia mieszkańców regionu.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 095 050,00 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 250 275,00 zł.

 

 

 • ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.04.01-20-0017/17.

Projekt polega na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. likwidacji indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich źródłami o wyższej sprawności z wyłączeniem montażu pieców węglowych na terenie Miasta Augustów oraz budowie systemu pomiaru zanieczyszczeń i alarmowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 2 600 239,52 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 588 151,26 zł.

 

 

 • „2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0006/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0006/15-00 zawartej dnia 24.05.2017 r.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności ukierunkowane na rozwiązanie problemów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rzecz uczniów i nauczycieli. Głównymi problemami podejmowanymi w projekcie są: potrzeba kształtowania i rozwijania u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych; konieczność doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli; chęć stworzenia warunków dla nauczania metodą eksperymentu; wsparcie wykorzystania TIK; nowe metody indywidualizacji pracy z uczniem.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 1 007 224,48 zł, z czego kwota dofinansowania: 952 028,70 zł.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie w zakładce 2 jest OK pod adresem: http://sp2aug.pl/2jestok/2jestok.html.

 

 

 • „Edukompetentni”

Projekt realizowany w Zespole Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie w okresie 01.08.2017 r. – 30.06.2019 r.

Działania w projekcie: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, korekcyjno-kompensacyjne, pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych, zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wycieczki, doradztwo zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości, zakup wyposażenia do pracowni i pomocy dydaktycznych, szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli.
 
Wartość projektu to 801 629,06 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 761 329,06 zł.
 

 • ,,Maluch +"

Zadanie realizowane jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ,,Maluch+"2018 1b.

W ramach zadania planowana jest modernizacja Żłobka Nr 1 przy ul. Kilińskiego 6 w Augustowie celem dostosowania istniejącego budynku i niezbędnej infrastruktury do utworzenia nowych miejsc. Planowane efekty rzeczowe inwestycji to: modernizacja budynku żłobka, dostosowanie wnętrza budynku, zakup wyposażenia meblowego, zakup pomocy dydaktycznych.

Łączny planowany koszt realizacji projektu wyniesie 1 797 218,05 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 326 235,00 zł.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo sportu i turystyki

 • ,,Budowa Ośrodka Sportów Wodnych – Bazy Kajakarzy w Augustowie"

Projekt jest realizowany w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017 w ramach umowy nr 2017/0371/0382/SubA/DIS/S zawartej dnia 15.11.2017 r.

W dniu 10.01.2018 r. została podpisana Umowa Nr 35/WI/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 3/WI/2018 została podpisana 24.01.2018 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Budowa ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 1 i Błoni nad rzeką Nettą w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 589804-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 597025-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa obiektu specjalistycznego, spełniającego standardy międzynarodowe. Zadanie inwestycyjne będzie polegać na modernizacji przystani kajakowej, a w szczególności: 1. Budowa budynku głównego z pomieszczeniami. 2. Plac manewrowy w sąsiedztwie magazynu. 3. Dojazd do projektowanego Ośrodka Sportów Wodnych – budynku Bazy Kajakarzy wraz dodatkowym parkingiem. 4. Zakup niezbędnego wyposażenia sportowego.

Ogółem wydatki na realizację zadania:  5 395 024,29 zł z czego kwota dofinansowania: 1 300 000,00 zł.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ministerstwo sportu i turystyki

 • ,,Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Tytoniowej w Augustowie"

Projekt jest realizowany w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017 w ramach Umowy Nr 2017/0072/0382/SubA/DIS/R zawartej dnia 21.07.2017 r.

W dniu 30.11.2017 r. została podpisana Umowa Nr 3/UZP/2017 z Wykonawcą robót budowlanych, natomiast na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Umowa Nr 2/UIN/2017 została podpisana 30.11.2017 r. Umowy dotyczące zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie” zostały zawarte w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa boiska treningowego trawiastego do piłki nożnej na boisko ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej. Celem projektu jest podniesienie standardu obiektu oraz umożliwienie całorocznego wykorzystania. W ramach projektu zaplanowano: 1. Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. 2. Ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 3 234 709,00 zł z czego kwota dofinansowania: 1 351 300,00 zł.