Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 • „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0106/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0106/16-00 zawartej dnia 26.07.2017r.

W dniu dn. 29.09.2017r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500037600-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 50038191-N-2017 (Nadzór inwestorski)

W zakres prac w/w zadaniu wchodzi w szczególności: 1. Usprawnienie instalacji c.o. wymiana istniejącej instalacji CO na nową, wprowadzenie do systemu regulacji centralnej i miejscowej, zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru energii w budynku. Modernizacja instalacji wentylacji. Montaż centrali wentylacyjnej wyposażona w odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, oraz w nagrzewnicę wodną, do wstępnego podgrzewu powietrza nawiewanego. 2. Wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych nad gruntem i w gruncie, wymiana stolarki drzwiowej, 3. Wymiana opraw oświetleniowych i lamp, montaż instalacji fotowoltaicznej. 4. W projekcie dodatkowo ujęto roboty wewnętrzne i zewnętrzne wokół budynku, instalację odgromową i inne.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 705 173,05 zł, z czego kwota dofinansowania - 943 973,47 zł

 

 • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0105/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0105/16-00 zawartej dnia 26.07.2017r.

W dniu dn. 29.09.2017r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500037600-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 50038191-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W zakres prac w/w zadaniu wchodzi w szczególności: 1. Roboty branży architektoniczno-konstrukcyjnej: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wywóz gruzu i utylizacja odpadów, roboty ziemne, roboty murowe, dach i roboty pokrywcze, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja , roboty ślusarsko-kowalskie. 2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej. 3. Instalacje elektryczne: demontaże, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, badania i pomiary.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 936 190,13 zł, z czego kwota dofinansowania – 739 655,36 zł

 

 • Termomodernizacja dwóch budynków szkolnych w Augustowie

W dniu 26 lipca 2017r. zostały podpisane umowy z Instytucją Zarządzającą o dofinansowanie dwóch projektów na:

1. „Termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” - wydatki ogółem – 1.668.000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi – 944.424,02 zł.

2. „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie” – wydatki ogółem – 1.562.000,01 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi – 744.617,24 zł.

Łączna kwota dofinansowania na dwie termomodernizacje wynosi 1.689.041,26 zł.

 

Projekty dotyczą kompleksowej modernizacji energetycznej budynków szkolnych i obejmują m.in. prace termomodernizacyjne takie jak: docieplenie ścian, stropodachu, modernizację instalacji wentylacji (w tym rekuperacja), usprawnienie instalacji c.o., wymianę stolarki, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej, w tym instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca energie na własne potrzeby.

 

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

 

 • "Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”
Samorząd Augustowa od 20.10.2016 r. realizuje projekt pt. „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
Projekt ma na celu poprawę sytuacji gospodarczej i warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorstw na terenie Augustowa poprzez uzbrojenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu dróg krajowych: DK61 i DK8. 
 
W ramach realizacji projektu Gmina Miasto Augustów uzbroi niemal 20 ha gruntów brutto, wyposażając je w sieć wodociągową, energetyczną, sanitarną, deszczową i kanalizacyjną, a także infrastrukturę dróg wewnętrznych. 
 
Wartość inwestycji to 5 574 867,01 zł, z czego 5 283 182,48 zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane zakończenie inwestycji to styczeń 2018 r.

 

 • „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”

Gmina Miasto Augustów realizuje projekt „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”.

Celem projektu jest przygotowanie jak najlepszego programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, jako podstawy dla prowadzenia procesów rozwiązywania problemów poprzez kompleksowe, interdyscyplinarne przemiany ukierunkowane na wyprowadzenie tych obszarów z kryzysu.

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji trwają od kilku miesięcy. Zanim przystąpiono do opracowania Programu opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych na terenie miasta Augustowa i na jej podstawie, uchwałą Rady Miejskiej XX/170/16 z dnia 2 marca 2016 r., wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W efekcie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano 4 jednostki urbanistyczne na terenie miasta, które wykazują największe zdegradowanie w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. Łącznie jednostki uznane za zdegradowane zajmują 2,5 % ogółu powierzchni miasta, zamieszkuje je niespełna 14 % jego mieszkańców.

Mapa z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji dostępna jest na stronie: http://maugustow.e-mapa.net po zaznaczeniu w drzewku warstw do wyświetlenia (w poziomym pasku) strefy rewitalizacji. W ramach projektu opracowana zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu GPR. W celu szerszego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia GPR zaplanowano przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych projektu GPR wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Szacowany koszt projektu to: 46 700,00 zł,

Dofinansowanie: 42 030,00 zł, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa,

Realizacja projektu: 13.06.2016 – 31.08.2017r.

 


 

 • Budowa ulicy Glinki w Augustowie

  Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” Gmina Miasto Augustów rozpoczyna realizację projektu w ramach którego droga miejska w Augustowie uzyska nową nawierzchnię.  Po obu stronach jezdni wykonane zostaną chodniki powstanie też ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Ponadto zaprojektowano również wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego.

  Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na polepszenie komfortu korzystających z niej mieszkańców i turystów.

  Przewidywany koszt realizacji inwestycji to 5 427 915,05 zł. Faktyczne koszty inwestycji znane będą po wyłonieniu Wykonawcy robót i Nadzoru inwestorskiego.

   Dofinansowanie z Programu wynosi 50%

   

  Budowa ulicy Glinki została zakończona w listopadzie 2017r.

  Końcowa wartość inwestycji /umowa na roboty/ wyniosła 3 729 399,58  zł netto, tj. 4 587 161,48 zł brutto.

  Dotacja z budżetu Państwa w kwocie - 1 612 903,67 zł.

  Kwota 1 600 000,00 zł wniesiona przez partnera projektu Powiat Augustowski.

  Kwota 1 374 257,81 zł – wkład własny Gminy Miasto Augustów

  Nadzór inwestorski - 54 120,00 zł brutto

            Dotacja z budżetu Państwa w kwocie - 44 295,34 zł

           Wkład własny Gminy Miasto Augustów - 9 824,66 zł

 

 

  GALERIA

  ARTYKUŁY POWIĄZANE