Jesteś tutaj

Projekty w trakcie realizacji

 • Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0388/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0388/19-00 zawartej 29 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 5 629 774,77 zł, z czego kwota dofinansowania: 4 942 995,54 zł.

 

 

 • Budowa ulicy Leśnej

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0386/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0386/19-00 zawartej 30 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Augustów, a zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji Lipowiec oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności poprzez budowę ul. Leśnej. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa stanu dróg przebiegających przez podobszar rewitalizacji Lipowiec; zmniejszenie skali problemów społecznych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji; poprawa integracji społecznej; zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców; poprawa dostępu mieszkańców do miejsc pracy i miejsc rekreacji przyczyniających się do zwiększenia poziomu aktywizacji i integracji osób zamieszkujących podobszar rewitalizacji; poprawa estetyki miasta i jego atrakcyjności; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 761 677,49 zł, z czego kwota dofinansowania: 1 541 099,19 zł.

 

 

 • ,,Kompetentny przedszkolak”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.03.01.01-IP.01-20-001/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości edukacyjnej w Przedszkolu nr 1, 3 i 4 w Augustowie poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć: rozwijających kompetencje kluczowe, kształtujących umiejętności i postawy uniwersalne na rynku pracy, wyrównujących szanse edukacyjne, a także w zakresie stwierdzonych deficytów, obejmujących łącznie 240 dzieci. W ramach projektu odbędą się też szkolenia doskonalące kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej.

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020-30.11.2021.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 498 808,65 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 423 958,65 zł.

 

 

 • ,,Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie i promocja Pojezierza Augustowskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, na podstawie Umowy nr 00039-6523.2-SW1010034/19/20 zawartej 27 marca 2020 r.

Projekt wpisuje się w cel LSR, czyli zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Cel operacji: Budowa infrastruktury turystycznej (budynku toalet ogólnodostępnych) oraz promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i obszaru LSR poprzez druk materiałów informacyjno- promocyjnych.

Budowa budynku toalet ogólnodostępnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przy miejskiej plaży w Augustowie przyczyni się do zwiększenia komfortu mieszkańców Augustowa oraz turystów wypoczywających w mieście, a także wszystkich osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze miejskim. Wydawnictwa niekomercyjne (mapy, foldery) powstałe i dystrybuowane w trakcie trwania projektu zapewnią bezpłatny dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji turystycznych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 318 738,94 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 207 971,00 zł.

 

 

 • GRANT ,,Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Grant realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu zawartej 20 marca 2020 r. w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” objętego umową nr POWR.02.19.00-IZ.-00-003/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Przyznany grant przeznaczony jest na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na terenie Gminy Miasto Augustów. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte cele: dla I etapu konsultacji - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej; dla II etapu konsultacji - przekazanie uzgodnionego projektu dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia.

Dokumentem planistycznym jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ul. Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego ,,Al. Kard. Wyszyńskiego - Strefa ,,A” - jezioro Necko”.

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.01.2021 r.

Wysokość przyznanego grantu: 56 000,00 zł.

 

 

 • ,,Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Augustowa”

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 74/095/2019 zawartej 09 stycznia 2020 r. dotyczącej realizacji projektu grantowego Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Odbiorcami projektu jest 267 mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 25 lat, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. Mieszkańcy mają możliwość wyboru tematu szkolenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Tematy szkoleń:

 • Rodzic w Internecie,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Działam w sieciach społecznościowych,
 • Kultura w sieci,
 • Tworzę własną stronę internetową (blog),
 • Mój biznes w sieci.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 149 520,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 149 520,00 zł.