Jesteś tutaj

Rada Gospodarki Wodnej dyskutowała o perspektywach rozwoju Kanału Augustowskiego

W czwartek, 11 maja w Augustowie odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, działającej przy dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, której członkowie podjęli dyskusję na temat potrzeb, możliwości, szans i zagrożeń, jakie determinują w obecnej dobie rozwój Kanału Augustowskiego.

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły została powołana do opiniowania wielu projektów podejmowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację Kanału Augustowskiego). Na zaproszenie burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika, Rada przyjechała do Augustowa by bliżej zapoznać się ze specyfiką i barierami w rozwoju turystyki w strefie Kanału Augustowskiego.

–  Niezmiernie się cieszę, że Rada zgodziła się obradować na temat szans rozwoju tego niezwykle wyjątkowego pomnika polskiej myśli technologicznej z XIX w., jakim jest Kanał Augustowski – powitał gości burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli członkom Rady poznać problemy, z jakimi styka się branża turystyczna w rozwoju tego transgranicznego produktu turystycznego oraz przedyskutować możliwości ich rozwiązania – dodał burmistrz Wojciech Walulik.

Podczas posiedzenia Rady poruszonych zostało wiele tematów przez przedstawicieli instytucji i organizacji działających w strefie Kanału Augustowskiego.

Dr Maciej Ambrosiewicz, kierownik Muzeum Wigier i znany ekspert w sprawach Kanału Augustowskiego przybliżył uczestnikom spotkania historię i okoliczności powstania tego unikatowego w skali europejskiej zabytku. Ambrosiewicz przedstawił także problemy, które w latach 2004-2006 stanowiły przeszkodę na drodze rządów Polski i Białorusi do wpisu Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ambrosiewicz poddał pod dyskusję koncepcję dalszego rozwijania transgranicznego produktu turystycznego, jakim jest Kanał Augustowski, jednak rozumianego w znacznie szerszej perspektywie – jako drogi wodnej od Wisły do Windawy, która prowadzi przez niezwykle atrakcyjne przyrodniczo otoczenie.

Andrzej Gniedziejko, prezes Augustowskiej Organizacji Turystycznej zaapelował, aby samorząd miasta Augustowa zmierzał w swoich działaniach promocyjnych do tego, by Kanał Augustowski dla Augustowa był tym, czym jest Kopalnia Soli dla Wieliczki. Gniedziejko podkreślił, że Kanał Augustowski jest wielowymiarowym produktem turystycznym, dzięki temu, że łączy szlak wodny ze szlakiem rowerowym, konnym i pieszym, a dodatkowo zwiedzać go można przez kilka dni. Wszystko to sprawia, że Kanał Augustowski posiada ogromny potencjał rozwojowy.

Michał Podbielski, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej podkreślił, że w obecnej dobie turyści kupują emocje i wspomnienia. Na dobre wrażenie turysty związane z daną atrakcją składa się cały szereg doświadczeń, jakie turysta zdobywa podczas pobytu w danym miejscu. Kluczem do budowania pozytywnego wizerunku Kanału Augustowskiego jest współpraca szeregu podmiotów, działających w sferze turystyki: obiektów noclegowych, gastronomicznych, służb porządkowych, sprzedawców, śluzowych czy taksówkarzy.

Krzysztof Czarniecki, kierownik Nadzoru Wodnego w Augustowie opowiedział zgromadzonym o inwestycjach przeprowadzonych na Kanale Augustowskim w ciągu ostatnich 10 lat. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zainwestował ponad 80 mln zł w prace remontowe i konserwacyjne na śluzach w tym okresie. Roczne utrzymanie Kanału Augustowskiego (m.in. oznakowanie żeglugowe, konserwacja elementów drewnianych budowli hydrotechnicznych, roboty remontowe i utrzymaniowe budynków strażnic wodnych) to koszt ok. 800 tys. zł. Czarniecki dodał także, że w 2015 r. ponad 26 tys. jednostek pływających dokonało ponad 8,3 tys. śluzowań na Kanale Augustowskim.

Wiesław Gołaszewski, wójt Gminy Płaska zaapelował o potrzebę koordynacji działań na Kanale Augustowskim – osiągnięcie synergii różnorodnych starań przyniosłaby znacznie lepszy efekt niż jednostkowe działania poszczególnych podmiotów. Wójt podkreślił także, że istnieje ogromna potrzeba pozyskiwania przez samorządy i prywatnych przedsiębiorców zewnętrznych środków na sfinansowanie niezbędnych inwestycji na Kanale Augustowskim, które powinny pochodzić ze źródeł rządowych lub wojewódzkich.

Agnieszka Zyzało, prezes Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystycznej przedstawiła zebranym, z jakimi problemami borykają się operatorzy turystyczni świadczący swoje usługi na Kanale Augustowskim. Brakuje infrastruktury sanitarnej i technicznej, slipów czy marin, a nawet koszy na śmieci – to zupełnie podstawowe potrzeby branży turystycznej do rozwijania oferowanych turystom pakietów usług. Zyzało zaapelowała o współpracę wszystkich podmiotów działających w sferze Kanału Augustowskiego, co stanowi klucz do rozwoju szlaku Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego – najpiękniejszego wodnego szlaku Polski.

Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa podkreślił, jak duży potencjał drzemie we współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju Kanału Augustowskiego. Ogromną rolę w rozwijaniu transgranicznego produktu turystycznego, jakim jest Kanał Augustowski odgrywa otwarty niedawno, bezwizowy ruch turystyczny w strefie Parku Kanał Augustowski w obwodzie grodzieńskim, jak również poszerzone o ruch pieszy i rowerowy przejście graniczne Rudawka-Lesnaja. Walulik zaznaczył, że strona białoruska jest bardzo otwarta na współpracę i również podejmuje wiele działań na rzecz rozwijania infrastruktury turystycznej w pobliżu Kanału Augustowskiego na swoim terenie. Burmistrz Augustowa dodał, że dla rozwoju infrastruktury po polskiej stronie niezbędne są pieniądze i sprzyjające regulacje prawne, które umożliwiłyby lepsze skoordynowanie działań wszystkich podmiotów działających w sferze Kanału Augustowskiego. Wojciech Walulik poddał pod dyskusję powołanie do życia odrębnej, rządowej instytucji, która posiadałyby własne finansowanie i koordynowałaby wysiłki podejmowane przez samorządy, RZGW, Lasy Państwowe i prywatnych przedsiębiorców w zakresie rozwijania tego unikatowego szlaku wodnego.

Andrzej Gołembiewski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, przedstawiając działania Lasów Państwowych w sferze Kanału Augustowskiego, skupił się na prezentacji założeń projektu o wartości 2,6 mln zł, który ubiega się o finansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach projektu zaplanowane są m.in. konkretne działania infrastrukturalne na terenie Nadleśnictw Augustów, Płaska i Pomorze, w tym: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, remont 11 km dróg dojazdowych, budowa małej infrastruktury turystycznej, lepsze oznakowanie tras turystycznych, stworzenie stałych miejsc wypoczynku.

Małgorzata Moś, zastępca dyrektora RZGW w Warszawie podkreśliła, że RZGW stale zabiega o środki finansowe na dalsze remonty i prace konserwacyjne na Kanale Augustowskim. Zaplanowane do realizacji są jeszcze remonty na śluzach: Dębowo, Białobrzegi i Augustów, jednak wszystko uzależnione jest od pozyskania dodatkowego finansowania na te prace.

Dariusz Tomczak, dyrektor RZGW w Warszawie dodał, że RZGW podejmuje wiele wysiłków na rzecz remontowania i konserwacji Kanału Augustowskiego, dzięki którym rośnie atrakcyjność tego szlaku żeglownego. Dyrektor podkreślił także, że RZGW jest otwarty na współpracę w zakresie promocji Kanału Augustowskiego i czeka na konkretne propozycje.

Po wystąpieniach wszystkich prelegentów i dyskusji, Rada Gospodarki Wodnej przyjęła uchwałę, w której popiera dalsze działania RZGW w zakresie remontowania i utrzymania Kanału Augustowskiego przy prowadzeniu konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przed podjęciem inwestycji. Rada poparła także inicjatywę wpisania Szlaku im. Króla Stefana Batorego (którego ważnym elementem jest szlak Kanału Augustowskiego) na listę projektów innowacyjnych, które powinny być realizowane priorytetowo przez Rząd RP.

GALERIA

Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej w Augustowie
Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej w Augustowie
Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej w Augustowie
Posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej w Augustowie