Jesteś tutaj

Protokoły z posiedzeń komisji opiniujących oferty z dnia 7 stycznia 2020 roku

W dniu 07.01.2020 r. odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Poniżej protokoły z ww. posiedzeń.