Jesteś tutaj

Podsumowanie projektu "Trampolinka" w Przedszkolu nr 6

Od 1 sierpnia 2019 r. w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie jest realizowany projekt „TRAMPOLINKA” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji przedszkolnej.

Dzieci maja możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak również na podstawie obserwacji i diagnoz wykonanych przez nauczycielki. Dzięki dotychczasowej realizacji projektu TRAMPOLINKA w przedszkolu zostały zorganizowane następujące zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

   1. Alternatywnych Metodach Komunikacji
W czasie zajęć z Alternatywnych Metod Komunikacji dostosowany jest  materiał do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, rozwijane są kompetencję komunikacyjne oraz językowe. Dzieci uczą się wyrażać własne potrzeby, myśli, preferencje,  nazywać emocje za pomocą kart wyboru, znaków PECS przy ,,Metodzie porannego kręgu”, ,,Zajęciach muzycznych”, ,,Zajęciach plastycznych”. Rozwijają mowę poprzez wzbogacanie, poszerzanie  słownika, wydłużanie wypowiedzi przy pomocy: komunikacji wspomagającej, książeczkach, wierszach, piosenkach AAC, treningu słuchowego Metodą Krakowską, programu Knillów,  Symultaniczno- sekwencyjnej nauce czytania- Metodą Krakowską oraz ćwiczeniach usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego.

    2. Zajęciach logopedycznych
Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.
Celem terapii jest:
– usprawnianie motoryki narządów mowy,
– korygowanie wad wymowy,
– oprawienie jakości funkcji językowej, oddechowe, fonacyjnej,
– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.
W terapii dzieci wybór metod usprawniania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i podyktowany rodzajem zaburzenia.
Wskazaniami do terapii są wady wymowy, niedosłuch, zaburzenia komunikacji, mózgowe porażenie dziecięce.

   3. Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Zadaniem terapii SI jest, zatem, dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.

  4. Muzykoterapii
 Muzykoterapia to dziedzina zajmująca się leczeniem przy użyciu wszelkich elementów muzyki. Działa ona przede wszystkim na równowagę emocjonalną, ale także strefę ruchową. Wspiera aktywność twórczą. Muzykoterapię dzielimy na -aktywną np. śpiew, ruch, grę na instrumentach -receptywną czyli słuchanie muzyki.

5. Treningu Umiejętności Społecznych
Zajęcia odbywają się w 3-4 osobowych grupach. Program Treningu Umiejętności Społecznych uczy dziewięciu podstawowych umiejętności:
    1. Zawieranie znajomości
    2. Słuchanie
    3. Zadawanie pytań
    4. Odmawianie
    5. Inicjowanie rozmowy
    6. Dyskutowanie
    7. Reagowanie na krytykę
    8. Wyrażanie krytyki
    9. Radzenie sobie z uczuciami

Celem zajęć jest rozwijanie świadomości własnego ciała i własnej osoby, ograniczanie zachowań niepożądanych i stereotypowych, poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie zainteresowań i pobudzanie do nawiązywania interakcji z rówieśnikami, posiadanie umiejętności podejmowania decyzji, wyrażania własnych potrzeb i emocji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Trening Umiejętności Społecznych cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, z zaangażowaniem wypełniają powierzane im zadania.

Mija już cztery miesiące realizacji projektu. Dzięki pozyskanym funduszom powstała profesjonalna sala doświadczania świata. Wyposażona jest ona w urządzenia służące do stymulacji bodźcami – dotykowymi, słuchowymi, węchowymi, wzrokowymi- dzieci, u których zaburzone jest funkcjonowanie w otoczeniu. Mamy możliwość stosowania metody Snoezelen, czyli  terapii dla dzieci, której celem jest pobudzanie zmysłów za pomocą: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Dzięki temu bodźce dostarczane do układu nerwowego bardzo korzystnie wpływają na pamięć i koncentrację, a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywnych działań. W naszej  Białej Sali ściany, tapicerka, maty podłogowe i ścienne występują w kolorze białym. Dopełnienie stanowią kolorowe efekty świetlne, które są uzyskiwane za pomocą wybranych elementów wyposażenia (światłowody, projektory, kule lustrzane, wodospady świateł, kolumny wodne). W zależności od rozmieszczenia i ustawienia źródeł światła biała przestrzeń może być pokojem jedno- lub wielokolorowym. Dzięki tej uniwersalności pomieszczenie można dostosować do indywidualnych potrzeb oraz sesji terapeutycznej.

Dzięki funduszom unijnym wyposażona została sala do terapii integracji sensorycznej. Bogaty zestaw urządzeń i pomocy sprzyja prowadzeniu profesjonalnej terapii specjalistycznej. Także plac zabaw wokół przedszkola coraz bardziej staje się bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscem. Wyposażony został w: piaskownicę, tor przeszkód, huśtawkę, wyspę sensoryczną służącą do ćwiczenia sprawności ruchowej rąk oraz wyobraźni. Wymieniony sprzęt sfinansowany został w ramach projektu TRAMPOLINKA. Uczestnikami projektu są także nauczycielki pracujące w Przedszkolu nr 6 w Augustowie. Mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, dzięki którym zdobywają umiejętności i kompetencje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poznają nowe metody i formy pracy, co ma wpływ na podniesienie, jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej placówki. W ramach projektu EFS zakupiona została wielozadaniowa baza programowo – sprzętowa wraz z terminalem programowym oraz dostępem użytkowników do chmury edukacyjnej.

 

Źródło: Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie

GALERIA

Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu