Jesteś tutaj

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Świerkowej

B U R M I S T R Z

M I A S T A     A U G U S T O W A

o  g  ł  a  s  z  a

pierwszy  przetarg ustny ograniczony

 

na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  położonej  w Augustowie przy
ul. Świerkowej , oznaczonej Nr geodez. 1047/8 i 1153/1 o łącznej  o pow. 562 m kw,  objętej księgą wieczystą
Nr SU1A/00002410/7

Cena wywoławcza 85 525, 00 zł + 23%VAT.

Wadium  15 000,00 zł.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjmi: 1047/10, 1047/11, 1047/9, 1153/2, 1153/6, 378 ze względu
na fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada dostępu do drogi publicznej .

 

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

W razie wystąpienia w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

 

Przetarg odbędzie się dnia   27.01.2017 r.  o godz.9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Augustowie przy ulicy 3   Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść  w pieniądzu  w terminie do 23.01.2017 r. na rachunek  Urzędu Miejskiego

w Augustowie Nr 87124052111111000049216440 .

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do 24.01.2017 r.
do godz. 12oo zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim
w Augustowie pokój Nr 7- Biuro Obsługi Klienta:

- pisemnego zgłoszenia,

- aktualnego odpisu  z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik  przetargu jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu dnia 25.01.2017 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości a w odniesieniu
 do podmiotów gospodarczych  wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw  osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt  1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) .

Wadium zwraca  się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione  przez uczestnika przetargu, który  przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Augustowie  ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu http://www.urzad.augustow.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej
http://um-augustow.pbip.pl/

 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie pokój Nr 4,
tel. 87 643 42 23.