Jesteś tutaj

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie:

1. przy ul. Arnikowej,

działka Nr 4074/5 o pow. 1198 m2,

Kw Nr SU1A/00002296/1,

Cena wywoławcza nieruchomości : 129 039,00 zł + 23%VAT

Wadium 25 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, usługową.

2. przy ul. Świerkowej,

- działka Nr 5014 o pow. 453 m2

Kw Nr SU1A/00028121/2,

Cena wywoławcza nieruchomości : 54 868,00 zł + 23%VAT

Wadium 10 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą .

- działka Nr 5016 o pow. 614 m2

Kw Nr SU1A/00028121/2,

Cena wywoławcza nieruchomości : 61 736, 00 zł + 23%VAT

Wadium 12 000,00 zł

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą .

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.

W razie wystąpienia w granicach działki sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

Przetarg odbędzie się dnia 17.05.2016 r. godz.900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 12.05.2016 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Pierwszy przetarg odbył się 20.01.2015 r., drugi przetarg odbył się 14.05.2015 r., trzeci przetarg odbył się 03.09.2015 r., czwarty przetarg odbył się 29.02.2016 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek .

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm.) .

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu http://www.urzad.augustow.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej http://um-augustow.pbip.pl/.

 

Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4,

tel. 87 643 42 23.