Jesteś tutaj

Otwarty nabór Członków do Komitetu Rewitalizacji

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa. Prowadzenie procesu rewitalizacji odbywa się na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów zatwierdzonego przez Radę Miejską 10 sierpnia 2017 r.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, ani dieta. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów.

Serdecznie zapraszam zainteresowane osoby do udziału w pracach Komitetu i wspólnej pracy na rzecz mieszkańców Augustowa i naszego grodu- powiedział Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Otwarty nabór trwa od dnia 3 marca 2018 r. do 19 marca 2018 r. do godz. 15:30. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, którą należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta osobiście lub korespondencyjnie.

Komitet Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów będzie liczył nie więcej niż 23 członków, w tym:

  1. nie więcej niż 8 mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Augustów (nie więcej niż 2 z każdego podobszaru),
  2. nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą,
  3. nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  4. nie więcej niż 2 przedstawicieli Burmistrza,
  5. po jednym przedstawicielu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ATBS KODREM Sp. z o.o., Augustowskich Placówek Kultury,
  6. nie więcej niż 2 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
  7. nie więcej niż 2 przedstawicieli innych mieszkańców gminy niż mieszkańcy obszarów rewitalizacji,
  8. nie więcej niż jeden przedstawiciel podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,
  9. jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Miejską.

Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze są opisane w Uchwale Nr XLV/432/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów.

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE