Jesteś tutaj

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2020 r.

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2020 r. w zakresie:

  1. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  3. przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel. 87 643 80 65, pon-pt w godz. 7.30-15.30, ul. Brzostowskiego 2.

Termin składania ofert upływa: 3 stycznia 2020 r. do godz. 15.30.