Jesteś tutaj

Oświadczenie

W odniesieniu do artykułu „Burmistrz ratuje Augustowski Reporter” opublikowanego w numerze 43 Dziennika Powiatowego, Urząd Miejski w Augustowie informuje, że podobnie jak inne samorządy, Miasto Augustów prowadzi politykę informacyjną. Ma obowiązek dbać o to, aby istotne dla wspólnoty samorządowej informacje i komunikaty docierały do jak największej liczby mieszkańców.

Miasto realizuje swą politykę informacyjną między innymi poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu, w mediach społecznościowych oraz obwieszczenia i ogłoszenia. Jednym ze stosowanych narzędzi są publikacje prasowe.

W trosce o szeroki odbiór informacji oraz racjonalne dysponowanie środkami , na początku roku 2020 zrezygnowano z płatności ryczałtowych na rzecz lokalnych wydawnictw prasowych. Zrezygnowano również z druku własnego informatora. Jednocześnie lokalnym wydawcom zaproponowano umowy  wiążące wysokość należności z osiąganymi zasięgami poszczególnych publikacji, czyli liczbą ich odbiorców. Każdej z redakcji zaproponowano identyczne stawki za osiągany zasięg. Wydawcy zostali potraktowani tak samo i otrzymali identyczny poziom stawek. Otrzymywane przez wydawców wynagrodzenia są efektem zasięgów osiąganych przez publikowane w ich wydawnictwach komunikaty.
 
Zaproponowane warunki przyjęło 2 wydawców. Wydawca tytułu „Augustowski Reporter” oraz wydawca tytułu „Przegląd Powiatowy”. Drugi z wydawców do tej pory nie przedstawił wymaganej umową dokumentacji rozliczającej zasięg osiągnięty przez poszczególne publikacje. Sugestie, jakoby na wysokość otrzymywanych płatności miały wpływ subiektywne czynniki nie są prawdziwe. Stawki są równe dla wydawców, a o wysokości należności decyduje należycie udokumentowany zasięg poszczególnych publikacji.

Urząd Miejski w Augustowie