Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Edukacji i Sportu.

Kandydaci aplikujący na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji i Sportu powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość lub prawo oraz nieposzlakowaną opinię. Niezbędne jest także posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy i znajomość przepisów ustaw - o finansowaniu zadań oświatowych, karty nauczyciela, prawo oświatowe, o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za sporządzanie zbiorczego rocznego planu finansowego, opracowywania analiz ekonomicznych dla własnych potrzeb planistycznych, bieżącą kontrolę realizacji budżetu wykonywanego przez podległe szkoły, przedszkola, żłobek i CSiR, obsługę projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie zadań Wydziału, a także przygotowywanie wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie edukacji.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronach BIP Urzędu Miasta

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów,
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

PLIKI