Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjno – Prawnym.

Kandydaci aplikujący na stanowisko informatyka powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie średnie oraz nieposzlakowaną opinię. Niezbędne jest także posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy i znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji (Microsoft Office).

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za administrację i konserwację serwerów (administrację serwerów FTP, serwerów pocztowych i serwerów DNS w domenie urzad.augustow.pl i um.augustow.pl), nadzór nad siecią komputerową i sprzętem komputerowym i ich okresową konserwację, konserwację i nadzór nad drukarkami w urzędzie, instalowanie i uaktualnianie oprogramowania na wyżej wymienionych stacjach roboczych i serwerach tj.: systemy operacyjne, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie specjalistyczne urzędu, a także prace przy rozbudowie sieci komputerowej w wydziałach i  monitorowanie rozwoju systemów informatycznych i wdrażanych rozwiązań z dziedziny nowych technologii na terenie Miasta.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronach BIP Urzędu Miasta

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów,
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.