Jesteś tutaj

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

Ruszył nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie

1. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora.      

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).

2. Wymagane dokumenty.    

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

b)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,

g)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),

k)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

                  n ) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Sposób i termin składania ofert.  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu, z dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 3 z  Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie", w terminie do dnia  18 czerwca 2018 r. na adres: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej we wskazanym terminie na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Augustowie. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

   4. Sposób powiadomienia kandydatów.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Augustowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną     powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Na żądanie organu prowadzącego przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d-g, k, l.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

PLIKI