Jesteś tutaj

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora:

ZARZĄDZENIE Nr 387/16

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska:

1) Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie, ul. Marii Konopnickiej 5,

2) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, ul. Tartaczna 21.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkursy na stanowiska:

1) Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Augustowie, ul. Marii Konopnickiej 5,

2) Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie, ul. Tartaczna 21.

§ 2

Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie.

BURMISTRZ
-/-
Wojciech Walulik

LINKI