Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE BURMISTRZA AUGUSTOWA O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA ŻŁOBKA NR 1

 

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA
16 - 300 AUGUSTÓW, UL. 3 MAJA 60
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 DYREKTORA ŻŁOBKA NR 1, UL. KILIŃSKIEGO 6, 16-300 AUGUSTÓW
 

I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo wykształcenie co najmniej średnie i 5 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
7) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
8) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
9) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
10) znajomość aktów prawnych dotyczących: opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, pracowników samorządowych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętności organizacyjne i kierowania zespołem pracowników,
2) odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, operatywność,
3) staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
4) umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa programów Microsoft Office,
5) mile widziane kwalifikacje zawodowe pielęgniarki.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora żłobka, w szczególności:
1) kierowanie działalnością żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie zadań statutowych żłobka;
2) reprezentowanie żłobka na zewnątrz;
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników żłobka,
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami żłobka;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi, właściwe planowanie pracy pracowników żłobka oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im obowiązków służbowych,
5) nadzór nad bezpieczeństwem i właściwą opieką edukacyjno – wychowawczo – pielęgnacyjną dzieci;
6) zawieranie umów w imieniu żłobka z zachowaniem kompetencji organu, który żłobek założył;
7) ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki finansowej żłobka
oraz za prawidłowe gospodarowanie mieniem;
8) sporządzanie planów i sprawozdawczości w zakresie spraw finansowo – rzeczowych;
9) sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie działalności żłobka;
10) nadzór nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych żłobka.
 
IV. Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy zawierający przebieg pracy kandydata, przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni oraz informacje o pracy z dziećmi,
2) list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania żłobka,
3) kwestionariusz osobowy do celów rekrutacyjnych,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu w pracy z dziećmi,
5) kopia lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) kopie świadectw pracy,
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
10) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne  przestępstwo skarbowe (wyłoniony
w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
11) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
12) oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
13) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku
gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 
V. Warunki pracy:
1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3) praca w budynku piętrowym bez windy,
4) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Klienta) lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Nr 1
w Augustowie” w terminie do dnia 29 września 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.
 
Augustów, dnia 12.09.2017 r.                                              Burmistrz Miasta Augustowa
                                                                                                        Wojciech Walulik