Jesteś tutaj

OCENA SANITARNA WODY

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437, ze zm.) oraz §21 ust.1. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniu 15.06.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Augustów stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów
objętych monitoringiem parametrów grupy A.

Uzasadnienie

          W dniu 15.06.2020r, zarządca wodociągu Augustów Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badania 6 próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Wyznaczono 4 punkty pobierania próbek wody na sieci wodociągu, 1 punkt na stacji uzdatniania wody oraz 1 punkt pobierania próbek wody surowej. Badania zostały wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A i opisane w Sprawozdaniach Nr SB/57749/06/2020, SB/57747/06/2020, SB/57746/06/2020, SB/57745/06/2020, SB/57744/06/2020, SB/57743/06/2020 z badań wody z dnia 21.06.2020r,,

          Analiza wyników z badań wykazała, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych objętych monitoringiem parametrów grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

          Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Augustów.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon informacja.pdf174.35 KB