Jesteś tutaj

OCENA SANITARNA WODY

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art.12 ust.1 i ust. 4; w związku z art 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U, z 2019 r., poz. 1437, ze zm.) oraz §21 ust.1. pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) oraz wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badań w dniach 18.02.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Augustów stwierdza, że:

woda w Wodociągu Augustów jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów
objętych monitoringiam parametrów grupy A.

Uzasadnienie

      W dniu 03.03.2020r. zarządca wodociągu Augustów Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w w/w wodociągu przedstawił wyniki z badania 5 próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem parametrów grupy A. Wyznaczono 4 punkty pobierania próbek wody na sieci wodociągu oraz 1 punkt na stacji uzdatniania wody. Badania zostały wykonane przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A i opisane w Sprawozdaniach Nr SB/18859/03/2020, Nr SB/18858/03/2020, SB/18862/03/2020,SB/18861/03/2020, SB/18860/03/2020z badań wody z dnia 02.03.2020r..

      Analiza wyników z badań wykazała, że w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych oraz fizykochemicznych objętych monitoringiem kontrolnym - parametry grupy A, odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoZyćia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

      Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po analizie wyników z badań w/w wydał pozytywną ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Augustów.

      Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna konsumentom.

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ocena sanitarna wody187.88 KB