Jesteś tutaj

Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody w kąpielisku Plaży Radiowej Trójki n/j Necko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1a, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.), § 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a, b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz po analizie badań wody pobranej z kąpieliska w dniu 21.06.2022r.

 

orzeka,

 

że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko

spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

 

UZASADNIENIE

 

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w dniu 28.06.2022r. otrzymał wynik
z badania próbki wody pobranej 21.06.2022r. w ramach prowadzonej w ramach kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z kąpieliska Plaża Radiowej Trójki n/j Necko.  Wynik został opisany w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.465.2022 z Badań Wody z dnia 27.06.2022r.. Analiza  wyniku oraz wizualnego nadzoru wody w miejscu pobrania próbki przez osobę pobierającą próbkę wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I i Tabela II. do w/c rozporządzenia.

Wyniki badań mikrobiologicznych:

  • Liczba Escherichia coli w 100 ml – 27 jtk niepewność [15;50];

Wartość określona w w/c rozporządzeniu ≤  1000 jtk.

  • Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml 14 jtk niepewność [9;21];.

Wartość określona w w/c rozporządzeniu ≤  400 jtk.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek. Informację o jakości wody w kąpielisku należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym dla turystów tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Augustowie

                                          Agata Augusewicz