Jesteś tutaj

Ocena jakości wody

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie Art. 344 ust 1pkt 1a, ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z późn.zm.) oraz § 4 ust,1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru; nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) oraz po analizie Sprawozdania Nr SWŻ.53.96.2020 z Badań Wody z dnia 24.06.2020r, przeprowadzonej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach, wody pobranej z kąpieliska w dniu 22.06.2020r.

 

i orzeka,

że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy
korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

 

UZASADNIENIE

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w miejscu ich pobrania przez osobę pobierającą próbkę wody z kąpieliska Plaża Radiowej Trójki n/j Necko w dniu 22.06.2020r. zawartych W Części: B Protokołu nr 24/2001P/HK/2020 pobrania próbek wody, z dnia 22.06.2020r„ wykonanych w ramach kontroli urzędowej oraz wyniku z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej z kąpieliska w/w, opisanego w Sprawozdaniu Nr SWŻ.53.96.2020 z Badań Wody z dnia 24.06.2020r. stwierdził że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz innych wymagań spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody W kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela 1,1 Tabela 11. do w/w rozporządzenia.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek. Informację o jakości wody w kąpielisku należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym dla turystów tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu.