Jesteś tutaj

Obrady X sesji Rady Miejskiej w Augustowie

Informujemy wszystkich mieszkańców, że 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady X sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XVI/132/15 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 2. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
 3. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
 4. Statutu Miasta Augustowa,
 5. ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Augustowie,
 6. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
 7. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 8. określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów,
 9. ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów, na okres od dnia 1 września 2019 r.,
 10. zmiany Uchwały Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Słoneczne Przedszkole”,
 11. wspierania rozwoju sportu w Augustowie,
 12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Złoże borowiny - Silikaty",
 13. zmiany uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 14. ustalenia stref cen i stawek taryfowych przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze Miasta Augustowa,
 15. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Cyfrowy Augustów”,
 16. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „EDU-MOC w Augustowie”,
 17. wyrażenia zgody na wniesienie jako aport nieruchomości do ATBS "Kodrem" Sp. z o.o.,
 18. wyrażenia zgody na wniesienie jako aport nieruchomości gruntowej do BIOM sp. z o.o.,
 19. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” sp. z o.o.,
 20. wyrażenia zgody na wydzierżawienie BIOM sp. z o.o. nieruchomości gruntowych na okres 25 lat,
 21. zmian budżetu miasta na rok 2019,
 22. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
 1. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Augustów za 2018 r.
 2. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad VIII sesji RM z 8.04.2019 r. i IX sesji RM z 11.04.2019 r.
 4. Zamknięcie obrad.