Jesteś tutaj

Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Augustowie

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, że 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 odbędą się obrady IX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie od przedstawienia ostatniego
    sprawozdania.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Miasto Augustów,

b) zaliczenia odcinka drogi krajowej w ciągu ulicy Mazurskiej do kategorii drogi gminnej,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

f) obniżenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie Pani Katarzynie Bernatowicz, w roku szkolnym 2019/2020,

g) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury turystycznej w Augustowie oraz promocja Pojezierza Augustowskiego”,

h) zmian budżetu miasta na rok 2019,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.

5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Augustowa z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przystanków autobusowych.

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Miasta Augustowa oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa w okresie 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

8.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2018.

9. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

10. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej z 14.03.2019 r.

11. Zamknięcie obrad.