Jesteś tutaj

Liczne błędy formalne we wnioskach składanych na wsparcie realizacji zadań publicznych

W związku z powtarzającymi się błędami formalnymi, które pojawiły się podczas pierwszego zakończonego właśnie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustowa, uprzejmie przypominamy i apelujemy o szczególną uważność przy wypełnianiu ofert na najbliższe dwa konkursy w następujących kwestiach:

Czytelne oznaczenie zamkniętej koperty - wymagane są dwa elementy oznaczenia:

  1. nazwa i adres siedziby oferenta
  2. dopisek: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa  ………………………  (należy wpisać konkretne zadanie z listy)”.
  • Harmonogram realizacji zadania niezgodny z terminem określonym w ogłoszeniu - od momentu podpisania umowy (założyć można, że najwcześniej uda się podpisać umowę w ciągu 10 dni od zakończenia terminu składania ofert) do 15 grudnia 2016 r.
  • Minimalny wkład własny dla zadań:
  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - minimum 20% wkładu własnego (finansowego lub osobowego), przy czym wkład finansowy nie mniejszy niż 10%
  2. ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych - minimum 10% wkładu własnego (finansowego lub osobowego)
  • Niezgodność między danymi z KRS i statutu a informacjami z oferty - wypełniając ofertę należy dokładnie sprawdzić dane z dokumentami KRS oraz statutem podmiotu.
  • Oferty muszą być zgodne z zakresem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.
  • Oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione - podpisują je upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (Uwaga na zmiany w zarządach lub w sytuacji, kiedy podmiot jest oddziałem).