Jesteś tutaj

9,2 mln zł dofinansowania na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej

We wtorek, 5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził wniosek o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” i przyznał na ten cel 9,2 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju 2016 r. przez Urząd Miejski w Augustowie w ramach konkursu na poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne.

W ramach realizacji projektu samorząd uzbroi blisko 20 ha gruntów, na których powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej o powierzchni ponad 17 ha. Teren Strefy zostanie podłączony do sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacyjnej, powstaną również drogi wewnętrzne. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano jeszcze w tym roku. 
 
Koszt tej inwestycji to 9,7 mln zł, z czego dotacja z RPOWP wyniesie 9,2 mln zł. – To kolejna, bardzo dobra wiadomość dla Augustowa, która pozwoli na przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego miasta. – podkreśla burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Bardzo się cieszę, że nasz wniosek został pozytywnie oceniony przez władze województwa podlaskiego – z pewnością pozyskane środki zostaną skutecznie wykorzystane, a efektem prac będzie sprawnie działająca Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie z nowymi przedsiębiorstwami i miejscami pracy dla mieszkańców. Augustów w końcu zacznie oddychać dwoma płucami – dynamicznie rozwijać się będzie nie tylko działalność turystyczna i uzdrowiskowa, ale także gospodarcza i produkcyjna – dodaje Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa.
 
Przygotowanie terenów pod SAG oraz uzyskanie dofinansowania z RPOWP to efekt wielomiesięcznej ciężkiej pracy wielu osób. Jeszcze do niedawna objęcie całej powierzchni Augustowa strefami ochrony uzdrowiskowej A, B i C hamowało rozwój działalności przemysłowej w mieście. Nowelizacja ustawy uzdrowiskowej z marca 2011 roku spowodowała, że w granicach miasta niemożliwe było zlokalizowanie żadnego nowego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wpłynęło to na zahamowanie rozwoju gospodarczego Augustowa, a w konsekwencji – wzrost bezrobocia i migracji zwłaszcza młodych, wykształconych mieszkańców do innych miast i krajów.
 
Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z Radą Miejską już na początku kadencji podjęli starania, aby umożliwić rozwijanie działalności produkcyjnej w Augustowie. W czerwcu 2015 r. pozyskano od Wspólnoty Gruntowej około 20 ha gruntów, które przeznaczone zostały pod tereny inwestycyjne. Rada Miejska podjęła uchwały, na mocy których wydzielono trzy jednostki pomocnicze – Osiedle Wschód, Osiedle Zachód oraz Osiedle Uzdrowisko. Dzięki temu część obszaru miasta wyłączono ze strefy uzdrowiskowej. Po akceptacji ograniczenia obszaru strefy uzdrowiskowej przez Ministra Zdrowia, możliwe było podjęcie kolejnych kroków w kierunku rozwoju przemysłu na obszarze miasta poza Osiedlem Uzdrowisko. Augustów jest już na drodze do przystąpienia do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a za chwilę – dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z RPOWP – będzie uzbrajać tereny inwestycyjne.
 
Samorząd miasta Augustowa, liczy, że nowo utworzona Strefa Aktywności Gospodarczej wzbogaci ofertę inwestycyjną miasta, dzięki czemu zwiększy się liczba augustowskich przedsiębiorstw i powstaną nowe miejsca pracy.